Different accounts and finance?

บัญชีกับการเงิน ต่างกันอย่างไร?

บัญชีกับการเงิน ต่างกันอย่างไร? น้องๆหลายคน คงจะเคยได้ยินชื่อ สาขาวิชาบัญชี กับ สาขาวิชาการเงิน กันมาบ้างแล้ว ซึ่งทั้งสองสาขานี้ มักจะรวมอยู่ในคณะบริหารธรุกิจ หรือไม่ก็คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีแล้วทั้งสองสาขานี้ ต่างกันอย่างไร เราลองมาดูรายละเอียด ของแต่ละสาขาวิชากันดีกว่า

ทั้งสองภาควิชานี้ ก็เกี่ยวข้องกับเงิน และ ตัวเลขทั้งคู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ภาควิชา เน้นสอนในแต่ละสาขาย่อม ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน แล้วการเงินกับบัญชี เขาเรียนอะไรกัน?

การเงินเรียนอะไร?

ใจความสำคัญ ของการเรียนการเงิน คือ การเรียนรู้วิธีคิด และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อบริหารเงิน ที่มีอยู่ในมือให้ก่อเกิดมูลค่าขึ้นมา อย่างการนำเงินไปลงทุน ในโครงการต่าง ๆ การจัดหาทุน การบริหารเงินให้อยู่ในสภาพคล่อง รวมทั้งการบริหารความเสียง ทางการเงินด้วย

สรุป การเงิน คือ การเรียนรู้ที่จะหาเงิน และบริหารเงิน ที่มีในมือว่า ควรเอาไปใช้อย่างไร จะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำอย่างไรให้เงินเรามีเงินเพิ่มขึ้น

บัญชีเรียนอะไร?

แต่ใจความสำคัญของการเรียน บัญชี คือ การเรียนรู้ การบันทึก และการวิเคราะห์ รายการทางการค้า เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ แปรผล และใช้ในการวางแผนทางธุรกิจต่อไป นอกจากนี้การเรียนบัญชี ก็ยังต้องรู้จักกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะผลลัพธ์ที่ได้มาจากตัวเลขในบัญชี ก็จะสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ที่ทำขึ้นมา เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้

สรุป บัญชี คือ การเรียนรู้ที่จะประมวลผล ตัวเลขบัญชีที่บันทึกเอาไว้ แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เดินไปข้างหน้า ด้วยการใช้วิธีการต่าง ๆ

เลือกเรียนอะไรดี?

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเลือกไม่ได้ ก็ให้ลองถามตัวเองดูว่า ชอบสายงานแบบไหน เพราะอาชีพหลังจากเรียนจบก็แตกต่างกัน ถ้าเป็นสายการเงิน ก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงิน เช่น

  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (การเงิน)
  • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • เจ้าหน้าที่การเงิน
  • นักวิเคราะห์การเงิน
  • ผู้จัดการฝ่ายสัญญาเช่าซื้อขาย
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

นอกจากนี้ คุณสมบัติเบื้องต้น ของการเรียนสองสาขานี้ ก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย อย่างคนที่เรียนสาขาการเงิน ควรมีความสนใจในคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และ การบัญชี เพื่อที่จะผสมผสานความรู้เหล่านี้ มาเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ และการตัดสินใจทางการเงิน นอกจากนี้ ยังควรที่จะมีความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนสำหรับข้อมูล เกี่ยวกับการเรียนบัญชีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของผู้เรียน การงานอาชีพในสายบัญชี ฯลฯ

ถ้าอยากเรียนการเงินเรียนที่ไหนดี?

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกได้แล้ว ว่าอยากเรียนการเงินแล้ว จะเรียนที่ไหนดี อย่างคณะที่เปิดสาขาการเงินแล้ว มีชื่อเสียงในประเทศไทย ก็อย่างเช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น แต่นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกหลายสถาบันที่เปิดสาขาการเงิน แต่อาจจะใช้ชื่อที่ต่างกัน เช่น การเงินและการธนาคาร เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาควิชาการเงิน

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8.  คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ 

12. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

13. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

14. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

15. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

18. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

22. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

23. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บทความแนะนำ

วิศวกกรมโยธา อาชีพในฝันต้องเรียนอะไรบ้าง

รวม 5 ประวัติกีฬาน่ารู้

บัญชีกับการเงิน ต่างกันอย่างไร?